IVF ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis

(Lisaks allpool toodud : viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele)
Haigekassast saavad kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitist taotleda kuni 40-aastased (kaasaarvatud) ravikindlustatud naised, kellel on:

  • meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja/või embrüosiirdamiseks,
  • kes on antud protseduuri läbinud (tavaliselt esitataksegi kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamisega seotud ravimihüvitise avaldus protseduuri läbimise järgselt),
  • kes on 90 päeva enne protseduuri osutamise kuupäeva apteekidest välja ostnud protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid (vt. Haigekassa>kindlustatule>tervishoid>ivf>loetelu/ )

Vastavalt 01.07.2010 jõustunud Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusele on naisel õigus hüvitist saada piiramatu arv kordi.

Avaldus tuleb esitada Eesti Haigekassa piirkondlikusse osakonda.

Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel, haigekassa piirkondlikes osakondades, maavalitsustes ja postkontorites üle Eesti.

Postiteenuseid kasutades peab avalduse edastama tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel.

Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitatada uus avaldus.

NB! Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik taotleda ka täiendavat ravimihüvitist.

Hüvitise suurus – juhul kui kindlustatu on teinud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimitele kulutusi kuni 10 000 krooni, kuulub hüvitamisele kogu summa. Üle 10 000 krooniste ravimikulutuste korral ühe protseduuri kohta hüvitatakse kindlustatule 10 000 krooni.NB! Ühe retsepti eest on võimalik hüvitist saada vaid ühel korral.

Hüvitise Maksmine – üldjuhul toimuvad väljamaksed üks kord kvartalis, ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril. Kui Teile nimetatud kuupäevadeks hüvitist välja ei makstud, siis on tõenäoliselt põhjuseks, et:

  1. Teie hüvitise taotlemise avaldus on esitatud hiljem kui menetlemisperiood algas (reeglina hüvitise maksmisele eelneva kuu algus);
  2. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri teostamist tõendavat raviarvet tervishoiuteenuse osutajalt.
  3. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud apteegist 90 päeva enne protseduuri ostetud soodusretseptid.

Juhul kui kindlustatul on küll kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduur toimunud, kuid nende  kohta pole haigekassale raviarvet esitatud, vaadatakse kindlustatu avaldus läbi järgmisel kvartalil.

NB! Oma hüvitise väljamaksmise kuupäevaga seoses olevat infot saate küsida haigekassa infotelefonilt 16363.

Ka sellisel juhul on õigus saada IVF Ravimihüvitist kui naine on kehavälise viljastamise protseduuri eest täies mahus tasunud. Siis tuleb naisel esitada haigekassale lisaks avaldusele ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse vormi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.


Lisaks – viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele:

Siit  leiate lingid Eesti Vabariigi  seadusandlusele mis puudutab eeskätt kunstliku viljastamisega seotud seadusloomet:

 

Meie teised kliinikud

 

gyne_logo2 tahe_logo2 johvi_logo2
Loe lähemalt Loe lähemalt Loe lähemalt
Tartu, Kalda tee 34
Tel. +372 734 3434, +372 58055111
jana@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne
Tartu, Tähe 95
Tel. +372 734 8145 , +372 55668295
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/tahe
Jõhvi, Jaama 32
Tel. +372 55 539 020
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne-johvi