Isikuandmete töötlemise ja kaitse põhimõtted AS-is Kliinik Elite

Isikuandmed on kõik andmeid füüsilise isiku kohta, mis võimaldavad tuvastada tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, isikukood, kodune aadress, sideandmed, majanduslik seis jm. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka tundlikud ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muuhulgas ka inimese terviseandmed. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Isikuandmeid saavad koguda, salvestada ja kasutada ning töödelda erinevatel viisidel nii ametivõimud, ettevõtted või muud juriidilised isikud kui eraisikud, kui selleks on õiguslik alus.

Isikuandmete töötlemise ja kaitse üldpõhimõtted AS-is Kliinik Elite

 • AS Kliinik Elite omab eriarstiabi tegevusluba ja töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi osutamiseks ja muude tervishoiuasutustele õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja isikuandmete kaitse seadusest.
 • Teie isikuandmete vastutav töötleja on AS Kliinik Elite (Sangla 63, Tartu, registrikood 10911961) ning volitatud töötlejad kliiniku lepingupartnerid, kes osutavad meile teenust ning töötlevad isikuandmeid AS Kliinik Elite volitusel (nt IT-teenuseid osutavad ettevõtted, laborid ja kullerteenuse osutajad).
  Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, taotleda ebaõigete andmete parandamist/täiendamist, nõuda seadusliku aluseta kasutatavate isikuandmete kustutamist ning taotleda isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks saatke palun meile e-kiri e-posti aadressile info@elitekliinik.ee
 • AS Kliinik Elite tegevuskoha hoone (aadressil Sangla 63, Tartu) sissepääsude juurde ning 3. korruse koridori algusesse on paigaldatud turvakaamerad. Turvakaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala ja seal toimuvat. Kliinikusse paigaldatud turvakaameraid kasutatakse õigustatud huvi alusel inimeste kaitse ja vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorra tuvastamiseks või vara kahjustaja tuvastamiseks. Turvakaamerate salvestistele on juurdepääs piiratud ning salvestisi edastame kliinikust välja ainult siis, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Turvakaamerate salvestisi säilitame 7 kalendripäeva.
 • Telefonikõnesid AS-is Kliinik Elite ei salvestata.
 • Teiega seotud dokumente ja isikuandmeid väljastame ainult asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt erinevad riigiasutused, kindlustusjuhtumi korral kindlustusandja jm).
 • Kolmandatesse riikidesse edastatavate isikuandmete puhul tegutseme kooskõlas isikuandmete kaitse määruse artikli 13 lõike 1 punktiga f. Isikuandmete edastamine toimub andmesubjekti ehk patsiendi kirjalikul nõusolekul, kehtib konkreetselt ühe analüüsikomplekti suhtes ning Teid informeeritakse enne nõusoleku andmist riskidest, mis seonduvad andmete edastamisega ebapiisava andmekaitse tasemega riiki.
  Isikuandmete töötlemise ja kaitsega seotud küsimustes pöörduge palun meie kliiniku andmekaitsespetsialisti poole telefonil +372 7409933 või e-posti aadressil malle@elitekliinik.ee.
 • Kui leiate, et AS Kliinik Elite on isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie kui andmesubjekti õigusi, võite pöörduda kaebusega kas meie kliiniku andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

AS Kliinik Elite töötleb teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 1. Kui külastate meie kliiniku veebilehekülge www.elitekliinik.ee. Kogutavad andmed on kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress) ning külastamise aeg. Nimetatud andmete kogumise eesmärk on teha statistikat selles osas, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal viibite, et selle põhjal meie veebilehte arendada ja parandada kasutajakogemust. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Kliinik Elite automatiseeritud analüüsiprogrammi Google Analytics. Selleks kasutame teie sellekohasel loal küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Te meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised. Andmete töötlemise alus on GDPR direktiivi 2002/58 artikkel 5 lõige 3. Andmeid säilitatakse üks kuu. Kui soovite meie kodulehe kaudu registreeruda arsti vastuvõtule, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Teie andmete turvalisus on tagatud veebilehekülje krüpteerimise ja https-vorminguga.
 2. Viibite ambulatoorsel või päevaravil meie kliinikus. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed) ning terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja raviks, et leevendada Teie vaevusi, ennetada terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis. Teie terviseseisundit puudutavatele andmetele pääsevad ligi ainult vahetult tervishoiuteenuse osutamisega seotud AS Kliinik Elite lepingulised töötajad. Eriliiki isikuandmete töötlemise alus on tervishoiuteenuse korraldamise seadus. Sel eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitame lähtuvalt kohalduvates õigusaktides toodud tähtaegadest.
 3. Osalete emakakaelavähi sõeluuringus. Töötleme Teie isikuandmeid sõeluuringuks vajalike seotud uuringute ja analüüside teostamiseks. Eriliiki isikuandmete töötlemise alus on rahvatervise seadus ja tervishoiuteenuse korraldamise seadus. Sel eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitame lähtuvalt õigusaktides toodud tähtaegadest.
 4. Olete doonor. Töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid Teie doonoriks sobivuse hindamiseks ja seda üksnes õigusaktidega ette nähtud ja lubatud ulatuses. Isikuandmete töötlemise alus on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus ja tervishoiuteenuse korraldamise seadus. Sel eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitame lähtuvalt õigusaktides toodud tähtaegadest.
 5. Soovite selliste raseduseelsete või -aegsete uuringute/analüüside teostamist, mille puhul proovimaterjali analüüs teostatakse väljaspool Eestit (sh kolmandates riikides). Teie proovimaterjal koos uuringu/analüüsi teostamiseks, tulemuste tõlgendamiseks ja edastamiseks vajalike isikuandmetega saadetakse Teie sellekohase kirjaliku teadva nõusoleku alusel analüüsiteostajale läbi krüpteeritud ja turvatud andmeedastusplatvormide või kullerfirma vahendusel.
 6. Kandideerite meile tööle. Lähtume Teie poolt avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et elulookirjelduses soovitajatena nimetatud isikutega võime ühendust võtta. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning nendega tutvuda, anda täiendavaid selgitusi või esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega töötavad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad ning kandideerijate andmeid ei avalikustata.
 7. Saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse. Töötleme Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja sellele vastuse koostamiseks.
 8. Soovite enda või enda eestkostel oleva isiku raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist. Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.
 9. Riiklike õigusaktidega tervishoiuasutustele pandud aruandluskohustuste täitmiseks ning Eesti Haigekassale Teie raviga seotud arvete edastamiseks

AS Kliinik Elite teeb omalt poolt kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning tegutseda kooskõlas andmekaitset ja privaatsust reguleerivate õigusaktidega.