Kliinik Elite AS privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on Kliinik Elite ASi jaoks väga oluline. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Kliinik Elite AS teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on. Palun lugege käesolevat privaatsuspoliitikat ning kontakteeruge meiega, kui teil on sellega seoses küsimusi või ettepanekuid.

 

Nagu enamik teisigi ettevõtteid, kogub Kliinik Elite AS andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.elitekliinik.ee. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Küll aga olge palun teadlik, et kasutame oma kodulehel küpsiseid (ingl cookies), mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida www.elitekliinik.ee veebikülastajate käitumise mustreid ja parandada kasutajakogemust. Kui soovite meie kodulehe kaudu registreeruda arsti vastuvõtule, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

 

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

 

Me austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Meile on oluline, et saaksite oma õigusi ellu viia. Allpoolt leiate detaile selle kohta, kuidas seda teha.

 

Terminoloogia ja definitsioonid

Kliinik Elite privaatsuspoliitika baseerub GDPRil. Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie patsientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, selgitame siinkohal olulisemad terminid lahti.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Kliinik Elite AS
Aadress: Sangla 63, Tartu, Eesti
Telefon: +372 7409930
E-post: info@elitekliinik.ee
Koduleht: www.elitekliinik.ee

Kliinik Elite andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel info@elitekliinik.ee.

 

Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas neid kasutame?

Veebilehe sirvimise statistika

Teie kohta salvestatakse Kliinik Elite kodulehte külastades järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Kliinik Elite automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

 

Logid

Server, mis majutab Kliinik Elite veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

 

Kuidas kasutame nn küpsiseid?

Meie koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

 

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

 

Profileerimine

Kliinik Elite võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida veebilehe www.elitekliinik.ee külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

 

Päringud

Kui soovite veebilehe www.elitekliinik.ee kaudu osta meie teenust või saada nende kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontakti-, registreerimisvormi või saates e-kirja aadressile info@elitekliinik.ee.

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber). Selleks, et saaksime teid registreerida digiregistratuuri kaudu vastuvõtule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (meiliaadress ja telefoninumber) ja isikukood.

Kui esitate päringu digiregistratuuri kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

Teenuse osutamine patsientidele

Kui Kliinik Elite AS osutab teile teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma patsientide isikuandmeid töötleme ainult raviteenuse osutamise eesmärgil. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: patsiendi või tema esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ja terviseandmed. Loetletud isikuandmetele pääsevad ligi ainult Kliinik Elite lepingulised töötajad. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest lähtuvalt on Kliinik Elitel õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke patsiendi isiku- ja terviseandmeid. Teatud juhtudel võib olla tervishoiuteenuse osutamiseks vajalik tutvuda patsiendi isiku- ja terviseandmetega juba enne vastuvõttu.

Vastuvõtuaja tühistamise või vastuvõtule tulemata jätmise korral loetakse patsiendi isikuandmetega töötamist tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks.

Kliinik Elite töötajad on kohustatud hoidma saladuses kogu infot, mis on saanud neile teatavaks tervishoiuteenuse osutamisel või Kliinik Elite hoones viibimisel, s.t kogu info patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraelu kohta. Vastavalt seadusele on Kliinik Elitel teatud juhtudel kohustus infot väljastada, näiteks Politsei- ja piirivalveametile ja Töötukassale. Patsiendi nõusoleku korral väljastame infot kindlustusfirmale, näiteks kui patsient soovib ravikulude hüvitamist.

Pildistamine ja filmimine on lubatud ainult Kliinik Elite juhtkonna teadmisel ja nõusolekul.

Patsientide pöördumistele vastatakse kas telefoni või e-kirja teel. Olenevalt pöördumise sisust edastatakse vastus krüpteeritult või krüpteerimata e-kirja teel.

Kliinik Elite ei salvesta telefonikõnesid.

Seoses kohustusega esitada riiklikele asutustele statistikat, töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil.

Tervisekaardi vormistab üldarstiabi osutaja, eriarstiabi osutav arst ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamisel või ämmaemand ambulatoorse ämmaemandusabi tervishoiuteenuse osutamisel. Tervisekaarti säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Tervisekaardile kantakse: tervishoiuteenuse osutaja andmed; patsiendi andmed; patsiendi terviseseisundi andmed; andmed patsiendi tervist kahjustavate riskitegurite ja ohtliku töökeskonna kohta; päeviku osa (decursus morbi).

Rasedakaardi vormistab raseduse kulgu jälgiv tervishoiutöötaja alates rasedusega arvelevõtmise päevast ja seda säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Rasedakaardile kantakse: tervishoiuteenuse osutaja andmed; patsiendi andmed; lapse isa andmed; raseda terviseseisundi andmed; eelnenud raseduse ja sünnituse andmed; rasedusega arvelevõtmise andmed; iga vastuvõtu andmed; analüüside ja uuringute andmed; teiste arstide ja spetsialistide konsultatsioonid; gravidogrammi andmed; vaginaalse staatuse jälgimise andmed; ravi, korraldused, soovitused rasedale; sünnituslehe andmed; sünnituse kuupäev, lapse sugu, kehakaal, pikkus, Apgari hinne; andmed nõustamise kohta.

Võlgnevuste korral töötleme teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse. Jagame teie isikuandmeid meie lepingulise raamatupidajaga.

 

Kandideerimine vabadele ametikohtadele

Lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme värbamisprotsessis tema kohta kogunud. Kandidaadi dokumentidega töötavad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandideerijate andmeid ei avalikustata. Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab vastava nõusoleku, säilitame andmed edaspidiseks.

 

Õigused

Kontakteerudes e-kirja teel aadressil info@elitekliinik.ee, võite:

  •  tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  •  teostada isikuandmete parandamist;
  •  paluda isikuandmete ülekandmist;

 

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPRist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta ühendust aadressil info@elitekliinik.ee.
Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.